การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

ชื่อเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
ผู้วิจัย:นายสนธยา หลักทอง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2