การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช

ชื่อ เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
ผู้รายงาน:นายถาวร เวชจันทร์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ปีที่รายงาน:2565 – 2566