การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผลงาน  การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนห้วยยอด

ชื่อผู้วิจัย นายนัฐวุธ รัตนพันธ์ นางสาวปิยภรณ์ เพ็ชรสุทธิ์ และ นางสาวอภิสรา แก้วสวน    

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ปีที่วิจัย  2565

    ติดต่อเรา