รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการนิเทศแบบร่วมมือผ่านการสะท้อนคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการนิเทศแบบร่วมมือผ่านการสะท้อนคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

https://drive.google.com/file/d/1uf-aVRULsXUf7N_nPhAueAAuHESvPkA7/view?usp=sharing

    นางพชรมน เวชกุล ครู (หัวหน้าประชาสัมพันธ์โรงเรียน) 083-0739396