การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2564

       รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงานและด้านผลผลิตของโครงการ โดยวัตถุประสงค์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

รายละเอียดคลิกที่นี่

    ติดต่อเรา