รายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ลำดับหัวข้อเกียรติบัตร/วุฒิบัตรแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติID
1เกียรติบัตรคณะทำงานและวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ บริหารโดยใช้นวัตกรรม เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ7
2เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งนำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ 4 Ds ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ6
3เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ บริหารโดยใช้นวัตกรรม เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ5
4ประชุมเชิงปฏิบัติการ....โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ4
5เกียรติบัตรวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ3
6เกียรติบัตรคณะกรรมการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ2
7การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 รูปแบบออนไลน์แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ1