รายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ลำดับหัวข้อเกียรติบัตร/วุฒิบัตรแสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติID
1การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมเติมองค์ความรู้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ18
2คณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมเติมองค์ความรู้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ17
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมเติมองค์ความรู้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ16
4เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงาน และวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - วันที่ 14 มีนาคม 2567แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ14
5เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ13
6ประชุมเชิงปฏิโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมการประเมินนานาชาติ (PISA)(คณะทำงาน)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ12
7โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมการประเมินนานาชาติ (PISA)(วิทยากร)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ11
8โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมการประเมินนานาชาติ (PISA)แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ10
9เกียรติบัตรคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ประจำปี ๒๕๖๗แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ9
10เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ประจำปี ๒๕๖๗แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ8
11เกียรติบัตรคณะทำงานและวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ บริหารโดยใช้นวัตกรรม เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ7
12เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งนำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ 4 Ds ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ6
13เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ บริหารโดยใช้นวัตกรรม เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ5
14ประชุมเชิงปฏิบัติการ....โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ4
15เกียรติบัตรวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ3
16เกียรติบัตรคณะกรรมการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ2
17การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 รูปแบบออนไลน์แสดงรายชื่อเอกสารอนุมัติ1