เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียน/สังกัดเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวกมลรส โภชสาลี 1 เม.ย. 2567, 14:42วิเชียรมาตุ 3205พิมพ์
2นางกรรณิกา คงภักดี 12 ก.พ. 2567, 09:19กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่206พิมพ์
3นางสาวกอมารี กิ่งเกาะยาว 14 ก.พ. 2567, 12:40สิเกาประชาผดุงวิทย์207พิมพ์
4นางสาวกันยกร พวงเขียว 11 ก.พ. 2567, 16:34กันตังรัษฎาศึกษา208พิมพ์
5นางสาวกุสุมาลย์ มากนคร 19 ก.พ. 2567, 13:26ลันตาราชประชาอุทิศ209พิมพ์
6นางเกณิกา โป้ซิ้ว 12 ก.พ. 2567, 09:23เหนือคลองประชาบำรุง210พิมพ์
7นางสาวเขมจิรา ไขแสง 20 มี.ค. 2567, 16:43เมืองกระบี่211พิมพ์
8นางสาวจันทิมา ทองดำริห์ 19 มี.ค. 2567, 09:18วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง212พิมพ์
9นางจินดา หวานขัน 11 ก.พ. 2567, 21:53สวัสดิ์รัตนาภิมุข213พิมพ์
10นางสาวจิรวรรณ จูดจันทร์ 12 ก.พ. 2567, 08:05คลองพนสฤษดิ์พิทยา214พิมพ์
11นางจิรวรรณ เดชทองคำ 13 ก.พ. 2567, 14:01ลำภูราเรืองวิทย์215พิมพ์
12นางจิราภรณ์ ณ นคร 12 ก.พ. 2567, 08:02อำมาตย์พานิชนุกูล216พิมพ์
13นางจุรีพร บุญทองแก้ว 12 ก.พ. 2567, 12:36หนองทะเลวิทยา217พิมพ์
14นางฉวีวรรณ นวลศรี 12 ก.พ. 2567, 09:12คันธพิทยาคาร218พิมพ์
15นางชนกานต์ สมาธิ 12 ก.พ. 2567, 14:06ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์219พิมพ์
16นางสาวชนาภา ทิพย์รัตน์ 12 ก.พ. 2567, 08:01อำมาตย์พานิชนุกูล220พิมพ์
17นางสาวโซเฟีย อีซอ 12 ก.พ. 2567, 08:42วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง221พิมพ์
18นางสาวญาณิศา นะวะกะ 12 ก.พ. 2567, 07:59ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์222พิมพ์
19นางณัฎฐธิดา โอทอง 13 ก.พ. 2567, 14:01ลำภูราเรืองวิทย์223พิมพ์
20นางณัฐกานต์ เอี่ยนเล่ง 14 มี.ค. 2567, 10:03คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์224พิมพ์
21นางสาวณัฐริกา วิเชียร 12 ก.พ. 2567, 08:28น้ำผุด225พิมพ์
22นางนัทลินยา หอยสังฆ์ 12 ก.พ. 2567, 08:19สภาราชินี 2226พิมพ์
23นายอาณัติ ขาวดี 21 ก.พ. 2567, 08:45ทุ่งยาวผดุงศิษย์227พิมพ์
24นางสาวนารธิดา นารทวงศ์ 1 เม.ย. 2567, 09:32บางดีวิทยาคม228พิมพ์
25นางสาวปฐมาพร แพรกปาน 12 ก.พ. 2567, 08:01อำมาตย์พานิชนุกูล229พิมพ์
26นางสาวปรมี หมัดเต๊ะ 12 ก.พ. 2567, 16:39คลองหินพิทยาคม230พิมพ์
27นางสาวปริยาภา เจ้ยทองศรี -รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์231พิมพ์
28นางปิยนุช ชูขันธ์ 14 มี.ค. 2567, 10:00สินปุนคุณวิชญ์232พิมพ์
29นางสาวเปรมกมล นิลละออ 12 ก.พ. 2567, 07:58ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์233พิมพ์
30นางพรรณี เขาพรง 12 ก.พ. 2567, 09:36หาดสำราญวิทยาคม234พิมพ์
31นางสาวมาริสา สมประสงค์ 12 ก.พ. 2567, 13:40วิเชียรมาตุ 2235พิมพ์
32นางสาวโยษิตา หัสหรี 12 ก.พ. 2567, 12:04เมืองกระบี่236พิมพ์
33นางสาวรจนาจ ศรีนุ้ย 17 เม.ย. 2567, 16:06ปลายพระยาวิทยาคม237พิมพ์
34นางสาวระวีวรรณ รามแก้ว 12 ก.พ. 2567, 08:42วิเชียรมาตุ238พิมพ์
35นางรัตน์ชฎา เทือกทักษ์ 18 มี.ค. 2567, 21:55นาโยงวิทยาคม239พิมพ์
36นางลักขณา ไชยสงคราม 12 ก.พ. 2567, 09:23ห้วยนางราษฎร์บำรุง240พิมพ์
37นางวรรณี ด้วงนุ้ย 12 ก.พ. 2567, 08:42วิเชียรมาตุ241พิมพ์
38นางวันเพ็ญ ค้าของ 12 ก.พ. 2567, 08:04วังวิเศษ242พิมพ์
39นางสาวศรีวดี เชยผอม 12 ก.พ. 2567, 08:23ตรังรังสฤษฎ์243พิมพ์
40นางสาวศิริธร ทิพย์รัตน์ -รัษฎา244พิมพ์
41นางสาวศิริพร นาคเนนัย -รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์245พิมพ์
42นางสาวศิริลักษณ์ อินทรวิเศษ 19 ก.พ. 2567, 16:16สามัคคีศึกษา246พิมพ์
43นางสาวสุกัญญา เอียดใหญ่ 12 ก.พ. 2567, 11:14ในเตาวิทยาคม247พิมพ์
44นางสุคนธ์ทิพย์ ชาญชญานนท์ 12 ก.พ. 2567, 09:57สภาราชินี248พิมพ์
45นางสุชาดา ทองขาว 12 ก.พ. 2567, 09:25เหนือคลองประชาบำรุง249พิมพ์
46นางสาวสุภาวดี เสียมไหม 12 ก.พ. 2567, 09:49ปะเหลียนผดุงศิษย์250พิมพ์
47นายสุรเดช กิ้มเจี้ยม 12 ก.พ. 2567, 08:41กันตังพิทยากร251พิมพ์
48นางอภัสดา สิทธิการ 12 ก.พ. 2567, 08:09ห้วยยอด252พิมพ์
49นางสาวอังคณา ข้อบุตร -หนองทะเลวิทยา253พิมพ์
50นางสาวอังคณา ศรีหมอก 19 เม.ย. 2567, 15:40สามัคคีศึกษา254พิมพ์
51นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ 12 ก.พ. 2567, 09:29รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา255พิมพ์
52นายธีรภัทร แก้วสุก -กลุ่มกฎหมายและคดี256พิมพ์
53นางสาวชนิกานต์ สินธุ์อ่อน 12 ก.พ. 2567, 09:12หน่วยตรวจสอบภายใน257พิมพ์
54นางสาวรัชนี ราศรี 12 ก.พ. 2567, 07:48กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์258พิมพ์
55นางสาวพัชนี ตันติสิทธิกร 12 ก.พ. 2567, 09:10กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา259พิมพ์
56นางสาวจิตสุดา ชัยเพชร 12 ก.พ. 2567, 09:09กลุ่มบริหารงานบุคคล260พิมพ์
57นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขำ 13 ก.พ. 2567, 16:17กลุ่มบริหารงานบุคคล261พิมพ์
58นางสาววัจนา ไกรเทพ 12 ก.พ. 2567, 15:38กลุ่มอำนวยการ262พิมพ์
59นางสาววริศรา ยอดทอง -กลุ่มอำนวยการ263พิมพ์
60นายภาณุเดช ชำนาญกิจ 24 มี.ค. 2567, 18:20กลุ่มอำนวยการ264พิมพ์
61นายธนันธร เยาดำ -กลุ่มอำนวยการ265พิมพ์
62นางศรธนวรรณ์ เจ้ยทองศรี -กลุ่มอำนวยการ266พิมพ์
63นายอรรถพล พลวัฒน์ 12 ก.พ. 2567, 15:41กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล267พิมพ์
64นายสุรเมธ พลชัย 19 ก.พ. 2567, 09:49กลุ่มนโยบายและแผน268พิมพ์
65นางสาวมะลิวัลย์ ลิขิตกิจเกษตร 12 ก.พ. 2567, 09:12กลุ่มนโยบายและแผน269พิมพ์
66นางสาวบุษบา สมาธิ 12 ก.พ. 2567, 09:17กลุ่มนโยบายและแผน270พิมพ์
67นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล 11 ก.พ. 2567, 16:30กลุ่มนโยบายและแผน271พิมพ์
68นางสาวอารยา สัตย์จิตร16 ก.พ. 2567, 16:11ธุรการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์388พิมพ์

ไม่ได้เลือก