โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมการประเมินนานาชาติ (PISA)

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียน/สังกัดเลขทะเบียนพิมพ์
1นายเมธี รัษฎานุกูล 2 เม.ย. 2567, 12:48วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง648พิมพ์
2นางพรกมล มีกอง 2 เม.ย. 2567, 19:18วิเชียรมาตุ 3649พิมพ์
3นางศุภลักษณ์ รัตนแก้ว 2 เม.ย. 2567, 11:33วิเชียรมาตุ 2650พิมพ์
4นางสาวจิราพร ชูบาล 2 เม.ย. 2567, 10:49ลำทับประชานุเคราะห์651พิมพ์
5นางสาวกฤติยาณี อั้นทอง 2 เม.ย. 2567, 10:56คลองพนสฤษดิ์พิทยา652พิมพ์
6นางศิรินาถ เจ้าฉัตรฤดี 4 พ.ค. 2567, 11:55พนมเบญจา653พิมพ์
7นางสาวสุมิลตรา อรรถรัฐ 1 เม.ย. 2567, 14:44สภาราชินี 2654พิมพ์
8นางสาวสุจิตรา บุญเกื้อ 2 เม.ย. 2567, 11:53ปลายพระยาวิทยาคม655พิมพ์
9นางสาวศศิทิพย์ สีเมือง 2 เม.ย. 2567, 12:14รัษฎา656พิมพ์
10นางสาวอลิษา ช่างเรือ -คลองหินพิทยาคม657พิมพ์
11นางสาวปริยาภัทร สุขโร 14 เม.ย. 2567, 21:30หาดสำราญวิทยาคม658พิมพ์
12นางสาวปาริชาติ ดำด้วง 20 เม.ย. 2567, 15:57กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่659พิมพ์
13นางสาวนลินี หนูชู 8 เม.ย. 2567, 15:07น้ำผุด660พิมพ์
14นางสาวซาเราะฮ์ หมัดเจริญ 2 เม.ย. 2567, 10:58คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์661พิมพ์
15นางสาวสุทธิมา เยาดำ 2 เม.ย. 2567, 13:57ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์662พิมพ์
16นางนิรมล ดีแก้ว 15 เม.ย. 2567, 21:28ห้วยนางราษฎร์บำรุง663พิมพ์
17นางสาวดรุโณทัย แสงอรุณ 11 เม.ย. 2567, 14:03สิเกาประชาผดุงวิทย์664พิมพ์
18นายศราวุธ มณีนิล 23 เม.ย. 2567, 09:40อำมาตย์พานิชนุกูล665พิมพ์
19นางสาวธนภรณ์ ก๊กใหญ่ 30 เม.ย. 2567, 20:10ลันตาราชประชาอุทิศ666พิมพ์
20นางสาวเจนจิรา คงจันทร์ -ในเตาพิทยาคม667พิมพ์
21นางสาวจุฑาพร คล้ายคลิ้ง 2 เม.ย. 2567, 11:10ปะเหลียนผดุงศิษย์668พิมพ์
22นางสิริอร ติณธรรม 29 เม.ย. 2567, 13:46วังวิเศษ669พิมพ์
23นางสาวขนิษฐา หลีซี่ 2 เม.ย. 2567, 11:55ลำภูราเรืองวิทย์670พิมพ์
24นางสาวจันทร์นภา ช่วยพันธ์ -ทุ่งยาวผดุงศิษย์671พิมพ์
25นางศศินันท์ ฤทธิสุนทร 2 เม.ย. 2567, 14:03บางดีวิทยาคม672พิมพ์
26นางณัฎฐิกานต์ ไกรเทพ 7 เม.ย. 2567, 18:43สวัสดิ์รัตนาภิมุข673พิมพ์
27นางอุดมพร มะนะโส 4 เม.ย. 2567, 17:28วิเชียรมาตุ674พิมพ์
28นางเพ็ญศรี สังข์สุข 3 เม.ย. 2567, 07:42รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์675พิมพ์
29นางกรรฐิรัชฎ์ กิ้มจ้อง 4 เม.ย. 2567, 20:26รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์676พิมพ์
30นางสาวสุภัทรา คีรีรักษ์ 2 พ.ค. 2567, 14:27ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์677พิมพ์
31นางโสรยา เลื่อนแป้น 4 เม.ย. 2567, 19:29สภาราชินี จังหวัดตรัง678พิมพ์
32นางสาวปรียาวดี สมโย 2 เม.ย. 2567, 13:16อ่าวลึกประชาสรรค์679พิมพ์
33นางสาวเบ็ญจวรรณ เนตรทิม 5 เม.ย. 2567, 01:45ตรังรังสฤษฎ์680พิมพ์
34นางสาวสุธิดา โพชสาลี 2 เม.ย. 2567, 17:23นาโยงวิทยาคม681พิมพ์
35นางสาวปรียานุช เพชรอิน 2 เม.ย. 2567, 11:00คันธพิทยาคาร682พิมพ์
36นางสาวอินทิรา ศรีดี 17 พ.ค. 2567, 14:29สินปุนคุณวิชญ์683พิมพ์
37นางจิรวรรณ คีรีรักษ์ -ห้วยยอด684พิมพ์
38นางสาววันดี หวังโสะ -กันตังรัษฎาศึกษา685พิมพ์
39นางสาววิกานดา นกศรีแก้ว 8 พ.ค. 2567, 08:54สามัคคีศึกษา686พิมพ์
40นายอัฐวุฒิ นิลมาตย์ -คลองยางประชานุสรณ์687พิมพ์
41นางสาวพัชรี ดีเบา 18 พ.ค. 2567, 11:26กันตังพิทยากร688พิมพ์
42นางสุฐิณี ยอดแก้ว 2 เม.ย. 2567, 12:58เหนือคลองประชาบำรุง689พิมพ์
43นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข -หนองทะเลวิทยา690พิมพ์
44นายภุชงค์ เสือทอง -เมืองกระบี่691พิมพ์
45นางสาวิตรี ชูสุวรรณ์ 2 เม.ย. 2567, 11:05เขาดินประชานุกูล692พิมพ์
46นางสาวพนิดา คงแก้ว 4 เม.ย. 2567, 16:24รัษฎา693พิมพ์
47นางสาวแพรวพร ศรนรายน์ 2 เม.ย. 2567, 11:12วิเชียรมาตุ ๓694พิมพ์
48นางสาวกุลกาญจน์ ปานพงษ์ 2 เม.ย. 2567, 13:57ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์695พิมพ์
49นายชวนากร โอพั่ง 2 เม.ย. 2567, 14:29พนมเบญจา696พิมพ์
50นางสาวพรรณพิไล เกษีสม 2 เม.ย. 2567, 15:45ลำทับประชานุเคราะห์697พิมพ์
51นายวิชัย ขันตี -วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง698พิมพ์
52นางสาวธนพร ชูบัวทอง 11 เม.ย. 2567, 14:02สิเกาประชาผดุงวิทย์699พิมพ์
53นางสาว​ธันว​รักษ์​ เหล็มปาน 2 เม.ย. 2567, 12:00ปลายพระยาวิทยาคม700พิมพ์
54นางจินตนา ช่วยเรือง 2 เม.ย. 2567, 11:35วิเชียรมาตุ2701พิมพ์
55นายศราวุฒิ ยอดจิต 2 เม.ย. 2567, 17:26รัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์702พิมพ์
56นางกมลทิพย์ มีชู -คลองหินพิทยาคม703พิมพ์
57นายนัจจีวุฒิ จุลเทพ 2 เม.ย. 2567, 22:15น้ำผุด704พิมพ์
58นางสาววรรณวิศา เพชรรัตนมุณี 26 เม.ย. 2567, 12:38คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์705พิมพ์
59นางสาวชนารดี ศรีเรือง 2 เม.ย. 2567, 13:38ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์706พิมพ์
60นายราเชนทร์ ปานตุลย์ -กันตังรัษฎาศึกษา707พิมพ์
61นางสาวกัญญารัตน์ หนูภักดี 2 เม.ย. 2567, 15:00ปะเหลียนผดุงศิษย์708พิมพ์
62นางสุพรรษา อ่อนละมุล 2 เม.ย. 2567, 17:43อำมาตย์พานิชนุกูล709พิมพ์
63นางจิรวรรณ เดชทองคำ -ลำภูราเรืองวิทย์710พิมพ์
64นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ 2 เม.ย. 2567, 11:03กันตังพิทยากร711พิมพ์
65นางสาวพจนีย์ ขาวสร้อย 26 เม.ย. 2567, 11:12ลันตาราชาประชาอุทิศ712พิมพ์
66นางสาวอามีนา อิตัน 19 เม.ย. 2567, 15:40คันธพิทยาคาร713พิมพ์
67นางสาวญาณปภา จันทร์พรหม 2 เม.ย. 2567, 11:06เขาดินประชานุกูล714พิมพ์
68นางสาวปวีณา เสียมไหม -ทุ่งยาวผดุงศิษย์715พิมพ์
69นางสาวญาณิตา อึ่งทอง 2 เม.ย. 2567, 13:34ตรังรังสฤษฎ์716พิมพ์
70นางสาวซันซิมา ภู่ทอง -หนองทะเลวิทยา717พิมพ์
71นางกานต์รวี ชูรัตน์ -สวัสดิ์รัตนาภิมุข718พิมพ์
72นางสาวยุพา แก้วหนูนวล 4 เม.ย. 2567, 17:25วิเชียรมาตุ719พิมพ์
73นางภัทรานิษฐ์ การิกาญจน์ 2 พ.ค. 2567, 17:46สภาราชินี จังหวัดตรัง720พิมพ์
74นางยุพิน ทองแก้ว 13 พ.ค. 2567, 08:32กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่721พิมพ์
75นางสาวจุฑารัตน์ รักแก้ว 2 เม.ย. 2567, 13:45นาโยงวิทยาคม722พิมพ์
76นางสาวกันติยา เอียดแอ -ห้วยยอด723พิมพ์
77นางสาวภิญญาพัชร์ โทธรรม 1 พ.ค. 2567, 22:49สินปุนคุณวิชญ์724พิมพ์
78นายวรวุฒิ แอโสะ 30 เม.ย. 2567, 21:23หาดสำราญวิทยาคม725พิมพ์
79นางพิไลวรรณ เพชรคง 2 เม.ย. 2567, 12:59สามัคคีศึกษา726พิมพ์
80นายอัจฉริยะ สิงห์อินทร์ 9 พ.ค. 2567, 12:10วังวิเศษ727พิมพ์
81นางสาวณธษา พรหมทอง -คลองยางประชานุสรณ์728พิมพ์
82นายตอริก หมั่นสัน -คลองพนสฤษดิ์พิทยา729พิมพ์
83นางสาวนงเยาว์ รัตนบุรี 2 เม.ย. 2567, 14:08เหนือคลองประชาบำรุง730พิมพ์
84นางภคมน ชุมศรี 17 พ.ค. 2567, 16:15ห้วยนางราษฎร์บำรุง731พิมพ์
85นายชัยชาญ เชาว์เฉลิมพงศ์ -สภาราชินี2732พิมพ์
86นางสาวมุสลีมะห์ สามะ -เมืองกระบี่733พิมพ์
87นายชรินทร ทักษิณประภา 3 เม.ย. 2567, 12:48บางดีวิทยาคม734พิมพ์
88นางสาวณัฐฐิณีภรณ์ ศรีสุขใส 2 เม.ย. 2567, 13:18อ่าวลึกประชาสรรค์735พิมพ์
89นางสาวศศิกร สงขาว 2 เม.ย. 2567, 13:10กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่736พิมพ์
90นางสาวนุชนาถ น้ำแก้ว 2 เม.ย. 2567, 14:37รัษฎา737พิมพ์
91นางปาจรีย์ ชัยเพชร 2 เม.ย. 2567, 12:57วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง738พิมพ์
92นางรัตนาภรณ์ ขุนพิทักษ์ 8 พ.ค. 2567, 10:30กันตังรัษฎาศึกษา739พิมพ์
93นายเสกสรร เพ่งพิศ 2 เม.ย. 2567, 13:59ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์740พิมพ์
94นายอิทธิพล หวานดี 8 พ.ค. 2567, 09:16พนมเบญจา741พิมพ์
95นายวชิรวิทย์ เชียงสอน 2 เม.ย. 2567, 18:20วิเชียรมาตุ2742พิมพ์
96นางสาวชนิสรา แซ่ฮั่ง 2 เม.ย. 2567, 12:00ปลายพระยาวิทยาคม743พิมพ์
97นางสาวธรวิรินทร์ จิตรสิงห์ -ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์744พิมพ์
98นางสาวกรณ์วิรินทร์ ชูเมือง -ในเตาพิทยาคม745พิมพ์
99นางสาวพัชรดา เพ็ชรคล้าย 2 เม.ย. 2567, 10:57คลองพนสฤษดิ์พิทยา746พิมพ์
100นายธเนศ เซ่งยี่ 15 เม.ย. 2567, 21:38ห้วยนางราษฎร์บำรุง747พิมพ์
101นางสาวมาริสา รัญจวนจิตร 5 พ.ค. 2567, 14:07คลองหินพิทยาคม748พิมพ์
102นายอรรถพล ศรีสุข -วิเชียรมาตุ 3749พิมพ์
103นางสาวอรินทร์ญา พันธุรักษ์ -น้ำผุด750พิมพ์
104นางสาวสิริมา พงษ์ศิริกุล 11 เม.ย. 2567, 14:00สิเกาประชาผดุงวิทย์751พิมพ์
105นางสาวศรุตา นายาว 19 เม.ย. 2567, 14:54คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์752พิมพ์
106นางเวธกา ไพรดำ -หนองทะเลวิทยา753พิมพ์
107นางสาวกิตติมา คดีพิศาล 6 เม.ย. 2567, 16:50บางดีวิทยาคม754พิมพ์
108นายศักดริน บินหรีม 2 เม.ย. 2567, 14:01ลันตาราชประชาอุทิศ755พิมพ์
109นางสุรีรัตน์ หลานสัน 2 เม.ย. 2567, 14:01อำมาตย์พานิชนุกูล756พิมพ์
110นายพิชัยรัตน์ เชาว์บวร -ปะเหลียนผดุงศิษย์757พิมพ์
111นางสาวพิมพ์ชนก ณ พัทลุง 2 เม.ย. 2567, 14:17กันตังพิทยากร758พิมพ์
112นางสาวนภาพร ใจสมุทร -หาดสำราญวิทยาคม759พิมพ์
113นางสาวสุพัตรา เกิดศร 2 เม.ย. 2567, 11:01รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์760พิมพ์
114นางสาวจารุวรรณ เชยชื่นจิตร 19 เม.ย. 2567, 15:49คันธพิทยาคาร761พิมพ์
115นายทนุกูล ทองประดับเพชร 9 เม.ย. 2567, 15:02ทุ่งยาวผดุงศิษย์762พิมพ์
116นางสาวปิยะดา สองทอง -ลำทับประชานุเคราะห์763พิมพ์
117นางสาวกาญจนา พรมมา 2 เม.ย. 2567, 11:06เขาดินประชานุกูล764พิมพ์
118นายวรพงศ์ จันทรสาร -สวัสดิ์รัตนาภิมุข765พิมพ์
119นางพรลดา แก้วพิทักษ์ 4 เม.ย. 2567, 17:30วิเชียรมาตุ766พิมพ์
120นางสาวแก้วตา เกตุแก้ว 4 พ.ค. 2567, 21:48อ่าวลึกประชาสรรค์767พิมพ์
121นางดวงรักษ์ สามัคคี 3 เม.ย. 2567, 06:31สภาราชินี จังหวัดตรัง768พิมพ์
122นางสาวปิยวรรณ อ่อนแท้ -นาโยงวิทยาคม769พิมพ์
123นางวารุณี กอบกิจ 3 เม.ย. 2567, 13:31ห้วยยอด770พิมพ์
124นางสาวฐิติรัตน์ ฆังคะ 17 พ.ค. 2567, 14:31สินปุนคุณวิชญ์771พิมพ์
125นางสาวกานต์ธิดา ขวัญนิมิตร -คลองยางประชานุสรณ์772พิมพ์
126นางชุติมา ทองมีบัว 8 พ.ค. 2567, 08:53สามัคคีศึกษา773พิมพ์
127นางพรรณี อินยะรัตน์ -ลำภูราเรืองวิทย์774พิมพ์
128นางสาวซาฟีย๊า กูลจิ 2 เม.ย. 2567, 17:37เหนือคลองประชาบำรุง775พิมพ์
129นายศุภวิชญ์ ลุกเซ็น 3 เม.ย. 2567, 10:32สภาราชินี2776พิมพ์
130นางอรทัย บุญคงแก้ว 3 เม.ย. 2567, 10:32วังวิเศษ777พิมพ์
131นางอัสลีนา ตวัน -เมืองกระบี่778พิมพ์
132นายยงยุทธ ปูขาว -905พิมพ์
133นายศักดา ไพสมบูรณ์ -906พิมพ์
134นายขจรจิตร ตะหมัง -907พิมพ์
135นางสาวดารุณี ศรีสงคราม -908พิมพ์
136นางมัตณา พุ่มเล่ง -909พิมพ์
137นางวรรณ์ลี ศรีชัย 2 เม.ย. 2567, 13:36910พิมพ์
138นางสาวสมร จันทร์รัตน์ -911พิมพ์
139นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว -912พิมพ์
140นายมนัส พิพัฒน์ -913พิมพ์
141นายสุริยา สารทิพย์ -914พิมพ์
142นายอาคม โพชสาลี -915พิมพ์
143นายจักรพงษ์ ทองประดับ -916พิมพ์
144นายจักรี ฉิมเรือง -917พิมพ์
145นายพัชรพงศ์ สังข์สุวรรณ -918พิมพ์
146นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ -919พิมพ์
147นายยุทธนา แก้วรักษ์ -920พิมพ์
148นางสาวปราณี วิกิจรัตนพิพัฒน์ -921พิมพ์
149นายอนุชิต พงค์เกื้อ -922พิมพ์
150นายอดุลย์ ชูเนตร์ -923พิมพ์
151นายสมปอง ห่วงจริง -924พิมพ์
152นางสาวเธียรรัตน์ ไชยโรจน์ -925พิมพ์
153นายดำรงค์ วรรณแรก -926พิมพ์
154นางฐิตินันท์ บางโรย -927พิมพ์
155ว่าที่ร้อยโท จักรเพชร์ พรมยศ 15 เม.ย. 2567, 21:40928พิมพ์
156นายเฉลิม วัดโคก -929พิมพ์
157นางภีรดา มานันตพงศ์ -930พิมพ์
158นายปิยะวัฒน์ รักราวี 7 พ.ค. 2567, 13:59931พิมพ์
159นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ -932พิมพ์
160นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว -933พิมพ์
161นายธนากร ทับไทร -934พิมพ์
162นางปัญญธิดา อัตบุตร -935พิมพ์
163นายวิสนุ ปานมาศ -936พิมพ์
164นายเทวัน เงาะเศษ -937พิมพ์
165นายธฤษฎา เมืองสีทอง -938พิมพ์
166นางเยาวพา วัลลิยสัจจกุล -939พิมพ์
167นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง 2 เม.ย. 2567, 11:06940พิมพ์
168นายสรายุทธ์ หลงขาว -941พิมพ์
169นางสาวนรีรัตน์ บุญเพชรแก้ว -942พิมพ์
170นายเกียรติมงคล พูดเพราะ -943พิมพ์
171นางสาวประภารัตน์ มาลา -944พิมพ์
172นายวรวุฒิ เหล็กเกิดผล -945พิมพ์
173นางสาวพชรพร อรรถสงเคราะห์ -946พิมพ์
174นายชัยวุฒิ ยอดสง่า -947พิมพ์
175นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณภักดี -948พิมพ์
176นางสาวจิราภรณ์ นาคช่วย -949พิมพ์
177นายจิตรตรัย ชูหอยทอง -950พิมพ์
178นางบงกศ อาษา -951พิมพ์
179นางสาวจุรีรัตน์ ทัดแก้ว 2 เม.ย. 2567, 11:04952พิมพ์
180นางอัมพร สงวนศักดิ์ -953พิมพ์
181นางจุลัยวรรณ ชนะกุล -954พิมพ์
182นายสุรเชษฐ สองรักษ์ 1 เม.ย. 2567, 15:27955พิมพ์

ไม่ได้เลือก