เกียรติบัตรวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ลำดับชื่อ-นามสกุลวันที่พิมพ์ตำแหน่งโรงเรียน/สังกัดเลขทะเบียนพิมพ์
1นางสาวกชกร เถรว่อง1 เม.ย. 2567, 15:112413พิมพ์
2นายธรรมสรณ์ ทองงาม12 ก.พ. 2567, 18:282414พิมพ์
3นายอรรถพล พลวัฒน์12 ก.พ. 2567, 18:292415พิมพ์
4นายทนงศักดิ์ ไทรงาม12 ก.พ. 2567, 18:292416พิมพ์
5นางสาวนาตาชา ด้ามทอง12 ก.พ. 2567, 18:302417พิมพ์

ไม่ได้เลือก