หลักสูตรที่ 1

ห้องเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีความสุข (จำนวน 3 ชั่วโมง)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนพิศ ชุมคง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ช่องทางเข้าอบรม

Topic: หลักสูตรที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีความสุข (จำนวน 3 ชั่วโมง)

เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.

Time: Aug 14, 2021 08:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92070686792?pwd=KzlhSFBOSWRZS1hUaytqWXdrRDVxUT09

Meeting ID: 920 7068 6792

Passcode: 806462