หลักสูตรที่ 9

หลักสูตร : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
และวิธีการประเมินตำแหน่ง เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (จำนวน 6 ชั่วโมง)
วิทยากร : บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่