หลักสูตรที่ 4

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่และสมรรถนะผู้เรียน ในยุค COVID
(จำนวน 3 ชั่วโมง)
วิทยากร : ดร. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
วิทยากร : ดร. นัฏฐา เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ.
รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

Group Line เข้าอบรม