มหกรรมวิชาการ “เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผันเปลี่ยนในยุค COVID-19” ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
(อบรมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)

ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2564****เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร

  • ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ตามรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ภายในระยะเวลาและจำนวนที่เปิดรับสมัคร
  • เข้าอบรมผ่านทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ตามวัน เวลาที่กำหนด
  • มีจำนวนระยะยเวลาในการเข้ารับการอบรม อย่างน้อยร้อยละ 80
  • ตอบแบบประเมินการเข้ารับการอบรมฯ ของหลักสูตรนั้นๆ หลังการอบรมเสร็จสิ้น
  • สำหรับการอบรมออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ตรัง กระบี่ และหลังจากนั้นจะเปิดรับการอบรมในรูปแบบ On Demand สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๖ ลำดับต่อไป

****โดย ลิงค์/ช่องทางการเข้ารับการอบรมฯ ของแต่ละหลักสูตร จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันอบรม 1 วัน โดยสามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ของ สพม. ตรัง กระบี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ vichakarn64@matthayom13.go.th
และเบอร์โทรศัพท์ 089-564-1352 และ 089-726-0634