นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 รร.กาญจนาฯ และ รร.คลองท่อมฯ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานสหวิทยาเขตมรกต อันดามัน นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เลขานุการสหวิทยาเขต และนางพัชฏาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้กำหนดการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

ขอบคุณภาพ : รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่/รร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์