ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นายอุทัย ก่งเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่าง 15 – 17  พฤศจิกายน 2566 เพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายเร่งด่วนพร้อมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ   และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่และเป็นกรอบการดำเนินงานต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดน่าน ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน