การประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดการประเมินผลในชั้นเรียนฯ

วันที่ 12 กันยายน 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานวัดและการประเมินผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่