ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ตรัง กระบี่ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 2/2566  โดยมี นายพีรพล  จริงจิตร  นายอุทัย  ก่งเซ่ง  และนายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

                   ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ในการนี้ ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้มอบโล่รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่โรงเรียนที่มีผลทดสอบในปีการศึกษา 2565 สูงสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, โรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด 3 ลำดับ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 – 2565 และโรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการต่อเนื่อง 3 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/V8GUUKwAQiQKHpeD9