ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ บรรยายพิเศษให้ความรู้และประสบการณ์ทำงานแก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

วันที่ 27 เมษายน 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ บรรยายพิเศษให้ความรู้และประสบการณ์ทำงานแก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมจำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่