ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฎิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายอุทัย  ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมจำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ติดต่อเรา