ประชุมการยื่นคำขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA

วันที่ 26 เมษายน 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA โดยมี นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล และครูผู้รับผิดชอบระบบ DPA เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ติดต่อเรา