อบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ

วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2566 : ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ  โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 กล่าวรายงาน และครูอนามัยโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 71 คน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 44 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จำนวน 27 คน) เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนโดยการจัดอบรมเพื่อขยายผลให้กับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน โดยการจัดกิจกรรม โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการอบรมเป็น 2 รูปแบบ คือ

  1. ภาคทฤษฎี เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 ในรูปแบบ ONLINE ผ่าน OBEC Channal
  2. ภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยฐานฝึกปฏิบัติ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การคัดกรองการได้ยิน วัดสายตา ซีด&HPV  ฐานที่ 2 ใส่ใจตรวจเต้านม และเรื่องเพศศึกษา  ฐานที่ 3 นาทีชีวิต CPR การช่วยคนจมน้ำ ไฟฟ้าช็อต อุบัติเหตุ  และฐานที่ 4 รอบรู้สุขภาพใจ ห่างไกลสารเสพติด

ทั้งนี้ ขอให้ครูอนามัยโรงเรียนดำเนินการขยายผลทั้งด้านความรู้ สุขภาพ และทักษะในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ให้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปสู่กิจกรรมในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566 ต่อไป