อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนฯ

วันที่ 3 เมษายน 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 และการออกแบบข้อสอบที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/9vqBpibkjsVwY3px6