ครั้งที่ 1/2564 (โรงเรียนวิเชียรมาตุ)

– ครั้งที่ 1/2564 (หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง)