ครั้งที่ 3/2565 (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง)

– ครั้งที่ 3/2565 (ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง)