ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565)

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2565 (ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่)