ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 15 กันยายน 2565)

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2565 (ห้องประชุมทิวลิป โรงแรม MBI resort Danok จังหวัดสงขลา)