ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 23 มิถุนายน 2565)

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2565 (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง)