วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนในโครงการ ระดับชั้น ม.1-6 ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนในโครงการ ระดับชั้น ม.1-6 ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน