ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลในการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น และการแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลในการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น และการแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

1. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

นักเรียนที่ได้รับรางวัล
นายภูมิกษมา บุญขัน
น.ส.พิชามญชุ์ จิ้วตั้น

ครูผู้ฝึกซ้อม
น.ส.ศิโรรัตน์ ศุภกีรติโรจน์
น.ส.อรณิช หยาตา
Mr.Tanomura Taiga

2. การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

นักเรียนที่ได้รับรางวัล
นายนภศริต เกิดวะษา
นายชิติพัทธ์ จิวตระกูล
นายธนสุฒิ จันทร์แจ้ง
น.ส.คณิตา ขาวสวัสดิ์
น.ส. ณัฎฐ์กฤตา เพ็ชรขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม
นายจิระนคร ชนะสิทธิ์
น.ส.ชฎาพร จำเริญ
Mr.Tanomura Taiga