ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาจีน งานศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับ ม.4 – ม.6

ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาจีน งานศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับ ม.4 – ม.6
นางสาวบัณฑิตา โฟฉิว
นางสาวศรุตยา ปรสันติสุข
ฝึกซ้อมโดย ครูครูศิรินุช ทองย้อย และครูพลอยไพลิน เที่ยวแสวง
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4 – ม.6
นายฟาเรน ตะหริ
นายพุทธวัฒน์ หมวดหรี่
ฝึกซ้อมโดย ครูรัญชนา คลังจันทร์ และครูประภาพร วิจารณ์
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1 – ม.3
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ ชูทิพย์
เด็กหญิงวนัชพร กลันการ
ฝึกซ้อมโดย ครูประภาพร วิจารณ์ และครูอุษณีย์ ติวเถาว์