วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 35 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง ตามโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีให้กับนักเรียน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 35 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง ตามโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีให้กับนักเรียน