โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ทางสาธารณสุขจังหวัดตรังกล่าวให้โอวาท นักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมเป็นตัวแทนการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise รุ่น Teenage ระดับภาคใต้