โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายศักดา ไพสมบูรณ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสภาราชินี 2 ร่วมประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการเขียนประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)