คณะผู้บริหารและนักเรียน ม.5/1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ เยือนประเทศจีนเพื่อไปสัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้นำคณะผู้บริหารและนักเรียนระดับชั้น ม.5/1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ เยือนประเทศจีน เพื่อไปสัมผัสเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน

  • 5-11-66
    5-11-66