วันที่ 20 กันยายน 2566 ตัวแทนคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยการสอนแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง (Advance Community Innovation Project) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดโดย สหวิทยาเขตศรีตรัง ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร

วันที่ 20 กันยายน 2566 ตัวแทนคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยการสอนแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง (Advance Community Innovation Project) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดโดย สหวิทยาเขตศรีตรัง ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร