วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ OBEC Youth Camp ครั้งที่ 1 ณ ตรังวิลล่า โรงแรมและสวนน้ำ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2566 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ OBEC Youth Camp ครั้งที่ 1 ณ ตรังวิลล่า โรงแรมและสวนน้ำ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีทักษะกระบวนการคิดและสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่ให้มีความเข้มแข็ง มีความตระหนักรู้และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมายได้รับ การพัฒนาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ