อบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายหน้าพลเมืองตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

อบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายหน้าพลเมืองตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
__________________________________

โรงเรียนคันธพิทยาคารโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรมจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายหน้าที่พลเมือง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ตามจุดเน้นของวิชาหน้าที่พลเมือง ได้ แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นไทย ฐานการเรียนรู้ที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นประมุข ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ความปรองดองสมานฉันท์ และ ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง

  • 2B57BD53-C64F-4FC3-8108-D334983CDFCB
    2B57BD53-C64F-4FC3-8108-D334983CDFCB