วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 จาก นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ประกอบด้วย รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด อันดับที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 จาก นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ประกอบด้วย รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด อันดับที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ