โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สง่างามอย่างลูกแม่แก้ว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี กิจกรรมถวายตัว ถวายกายและถวายใจเป็นลูกแม่แก้ว กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมเรียนรู้วิถีสง่างาม สมนามลูกแม่แก้ว เพื่อปลูกฝัง บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย คุณธรรมอัตลักษณ์ ความสง่างามอย่างลูกแม่แก้ว และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพระธรรมวิทยากร พระมหาธีระยุทธ จิตตปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง ร.ต.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตรัง และนายหมู่ฝึกจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1 ในการนี้ นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู สภานักเรียนสารวัตรนักเรียน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ชมรม TO BE NUMBER ONE งานห้องสมุด งานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเข้าร่วมจัดฐานกิจกรรม และให้กำลังใจนักเรียน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th