วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่“เด็กดี ศรี ท.ศ” กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน และกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “คนดี ตามวิถีพอเพียง” ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่“เด็กดี ศรี ท.ศ” กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน และกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “คนดี ตามวิถีพอเพียง” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 5
    5