วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ดำเนินการประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ดำเนินการประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิดภาคเรียนและข้อราชการต่างๆ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 3
    3