มอบทุนเสมอภาคและทุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มอบทุนเสมอภาคและทุนปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
__________________________________________

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการอนุชิต พงค์เกื้อ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา จากบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โดยมอบทุนเสมอภาคจำนวน 59 ทุนและทุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จำนวน 116 ทุน แบ่งเป็น ผ่านเกณฑ์ยากจน 53 ทุน ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษ 63 ทุน

ในการนี้ผู้อำนวยการอนุชิต พงค์เกื้อได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุนมาชี้แจง แนะนำ และทำความเข้าใจในการใช้ทุนให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาให้ได้มากที่สุดสูงสุด

 

  • 5B40046C-6F23-44D8-9675-CE06C81EE557-99ca1de1
    5B40046C-6F23-44D8-9675-CE06C81EE557-99ca1de1