สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการดังกล่าวในอาคารและพื้นที่ของหน่วยงาน โดยใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การลดการใช้สำเนาเอกสารทางราชการ (No Copy) การใช้ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุมต่าง ๆ การใช้กระดาษ 2 หน้า ในหนังสือแจ้งเวียน การใช้แก้วน้ำแทนขวดน้ำพลาสติกในการประชุม และรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรใช้แก้วน้ำและกล่องข้าวส่วนตัว เป็นต้น

                   ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำวีดิทัศน์รณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

ลำดับชื่อหน่วยงานที่อยู่ลิงค์
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13                
2โรงเรียนเมืองกระบี่https://www.youtube.com/watch?v=MHHnzroqVmk
3โรงเรียนในเตาพิทยาคมhttps://youtu.be/Iaz2o2F6cvQ
4โรงเรียนสามัคคีศึกษาhttps://youtu.be/yKbaOMJEIp8