นางกิตติยา ชิดเชื้อ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางศรธนวรรณ์ เจ้ยทองศรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวดริน ชัยเดช

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาววัจนา ไกรเทพ

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

นางปราณี ขุนนุ้ย

แม่บ้าน

นายวีระ แก้วละเอียด

พนักงานขับรถ

นายทนงศักดิ์ ไทรงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาววริศรา ยอดทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภานุเดช ชำนาญกิจ

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

นายสิทธิชัย เสนแก้วขวัญ

พนักงานขับรถ

นายสุวิทย์ พนังศรี

พนักงานขับรถ

นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายภิญโญ ช่วยแจ้ง

ช่างสี 4

นายธนันธร เยาดำ

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

นายวิวัฒน์ พุทธรักษ์

พนักงานขับรถ

นายสุวิทย์ ดอกรักษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย