นางสาวกชกร เถรว่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายทนงศักดิ์ ไทรงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ