นางวีัณา อนันต์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางนิรชา ส่งแสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางพิมลริยา ศิลวิศาล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพัชนี ตันติสิทธิกร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวศลิษา ใจสมุทร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจิดาภา กิ่งเลี่ยน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางกานดา จิตมาต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอรอมล พลหลา

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา