นางกันยา ใจสมุทร

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมณฑา เรืองขำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายภานุวัฒน์ สุวรรณจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายณฐกร ปฎิญญานุสรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธีรภัทร แก้วสุก

พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร

นางจรรยา พรหมทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริวรรณ ซ้อนชำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจิตสุดา ในเพชร

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

นายทรงยศ ตุนยะสุข

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

นางพลอยชนันท์ มีดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวราภรณ์ บุญโสม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธีระศักดิ์ ศรียันต์

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวมะลิวัลย์ ลิขิตกิจเกษตร

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล