นางดวงฤดี ลีลาวรกุล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางลัดดา คิ้วนาง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันจิรา ปูเงิน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวรัชนี ราศรี

ลุกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเจษณี จำเริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทร์ทิพย์ หลักใหม่

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชณัฏศิกานต์ เต็งรัง

ลุกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวดวงใจ สีทองเที่ยว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอารีรัตน์ เจียะรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ