นางบาลินท์ เมืองพูล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวกชกร เถรว่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวบุษบา สมาธิ

พนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุรเมธ พลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ