นางกรวิกา ฉินนานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรา ศรีเกตุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพรรณ เนตรขำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายชวลา ตันตรัตนพงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวปาริชาต นวลวิจิตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวชนัญญา สินไชย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุเมธ ลุ้งใหญ่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายณณฐกร พิริยาภรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล พลวัฒน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ หนูนุ้ย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาาวเนติมา รักษศรี

ลูกจ้างชั่วคราว

นายธรรมสรณ์ ทองงาม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ ศิลปะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวชนิศา อิฐเขตต์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางวิภาพร จันทร์แจ่มศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ